Stichting Odensehuis Schouwen-Duiveland,

Bij het publiek bekend als het Odensehuis.

Post,- en bezoekadres;
Grevelingenstraat 2, 4301 XX Zierikzee

telefoon; 06-42848241

info@odensehuis-sd.nl www.odensehuis-sd.nl

KvK nummer: 67028446, RSIN nummer: 856799865

 

De stichting heeft ten doel: 

a. het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers vanuit een niet-medische benadering, die om enigerlei reden maatschappelijke bijstand behoeven, een en ander in de ruimste zin; 

b. het bevorderen van de maatschappelijke emancipatie van dementie in de ruimste zin. 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Carien Cankrien, voorzitter
Wim Munter, secretaris
Dick Janse, penningmeester

Ineke Dekker, lid
Arie Pinxteren, lid
Marianne Ketting-van der Goot, lid
 

Beloningsbeleid;

Bestuurders ontvangen voor de door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. Onder beloning wordt niet verstaan: een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten.

Vacatiegeld is niet van toepassing. 

Op de medewerkers is de CAO voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening van toepassing.

 

De stichting ontvangt voor een periode van drie jaar een projectsubsidie van de gemeente Schouwen-Duiveland. Daarnaast zal de stichting andere inkomsten zien te verwerven.