Kernwaarden

Binnen de ondersteuning en zorg voor mensen met beginnende dementie of geheugenklachten en mantelzorgers neemt het Odensehuis een specifieke plek in. Zij onderscheidt zich door onderstaande kernwaarden, die in de Odensehuizen terug te vinden zijn.

Open karakter en laagdrempelig

Mensen met beginnende dementie of geheugenklachten, mantelzorgers, familie en vrienden kunnen binnenlopen voor advies, ondersteuning en ontmoeting. Een Odensehuis is als inloopcentrum laagdrempelig. Een indicatie of een diagnose is niet nodig om mee te doen. In het Odensehuis is veel informatie voor mantelzorgers en mensen met dementie beschikbaar. De focus ligt op mensen met beginnende dementie en jonge mensen met dementie omdat het Odensehuis voor deze groep een goed antwoord biedt op de vraag om ondersteuning en een zinvolle invulling van de dag.

Organisatie van, voor en door participanten/deelnemers

In een Odensehuis dragen de participanten (mensen met beginnende dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en vrijwilligers) gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de organisatie. Er wordt een beroep gedaan op het zelf organiserend vermogen die iedereen in meer of mindere mate bezit. De mensen die regelmatig in het Odensehuis komen nemen op een of andere manier allemaal deel aan het draaiend houden van het huis en de activiteiten die worden ondernomen. Iedere participant levert met zijn/haar vermogens en talenten een bijdrage aan het reilen en zeilen van het Odensehuis. De participanten vormen het hart van de organisatie. Mantelzorgers, vrijwilligers en buurtgenoten hebben daarbij een essentiële rol. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken. In een Odensehuis is minimaal één beroepskracht aanwezig die een coördinerende, faciliterende en ondersteunde rol heeft in de organisatie. De beroepskracht draagt de filosofie en kernwaarden van een Odensehuis uit en brengt deze in de praktijk. Een Odensehuis kent een participantenoverleg. Afspraken en huisregels worden opgesteld met de participanten.

Eigen regie

Mensen met beginnende dementie of geheugenklachten (ondersteund door hun mantelzorger) bepalen zelf op welk moment, hoe vaak ze willen komen en wat ze willen doen. Zij hebben hierbij zelf de regie en keuzevrijheid. Dit geldt ook voor mantelzorgers en andere naasten. Niets hoeft, alles kan. In die zin is een Odensehuis een ‘vrijplaats’ waar veel mogelijk is.

Emancipatie en empowerment

Het Odensehuis biedt mensen met beginnende dementie of gheugenklachten een zinvolle invulling van de dag, waardoor hun gevoel van eigenwaarde toeneemt. Tegelijkertijd zorgt het Odensehuis ervoor dat mensen met dementie beter zichtbaar zijn in de buurt waar zij wonen en dat buurtgenoten dementie leren herkennen, begrijpen en leren accepteren. In die zin wil een Odensehuis een bijdrage leveren aan het doorbreken van het taboe rond dementie en voorkomen dat mensen worden uitgesloten.

Mantelzorgondersteuning, respijtzorg en netwerkontwikkeling

Een Odensehuis biedt ook ondersteuning aan mantelzorgers onder andere in de vorm van lotgenotengroepen. Mantelzorgers delen hun kennis en ervaring in het omgaan met mensen met dementie en ondersteunen elkaar. Mantelzorgers vinden steun bij lotgenoten en kunnen deelnemen aan gespreksgroepen. Hierdoor versterken ze hun eigen netwerk.

Vrijwilligers en buurtgenoten

Een Odensehuis is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn vele vrijwilligers actief. Ook hierbij staat de inzet van de talenten van een vrijwilliger centraal. Ieder Odensehuis kent een vrijwilligersbeleid en werkt met competentieprofielen voor vrijwilligers. Kerncompetenties zijn samenwerking, flexibiliteit, klantgerichtheid en persoonlijk leiderschap. Voor sommige activiteiten is een VOG vereist. Ieder Odensehuis biedt vrijwilligers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.

Vernieuwing en samenwerking

De Odensehuizen willen een bijdrage leveren aan cultuurverandering van het reguliere aanbod van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Vanuit de eigenheid van het Odensehuis wordt er samengewerkt met andere organisaties. De meeste Odensehuizen werken aan een dementievriendelijke omgeving en proberen zich te blijven vernieuwen door de continue ontwikkeling van uiteenlopende projecten.

Dementie bij jou in de buurt. Wat moet je doen

bij het signaleren van iemand met dementie

Dementievriendelijk SD