ANBI

Stichting Odensehuis Schouwen-Duiveland is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. ANBI betekent een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI-status hebben betekent dat de organisatie geen erf- of schenkingsrecht hoeft te betalen over giften. Particulieren of bedrijven die schenkingen aan de organisatie doen mogen deze aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

 

Bij het publiek bekend als het Odensehuis

Post, - en bezoekadres;
Grevelingenstraat 2

4301 XX Zierikzee

Telefoon           : 06-42 84 82 41
Email               : info@odensehuis-sd.nl 

Website           : www.odensehuis-sd.nl
KvK nummer    : 67028446, 

RSIN-nummer  : 856799865

De stichting heeft ten doel:

a. het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers vanuit een niet-medische benadering, die om enigerlei reden maatschappelijke bijstand behoeven, een en ander in de ruimste zin; 


b. het bevorderen van de maatschappelijke emancipatie van dementie in de ruimste zin. 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Carien Cankrien, voorzitter
Wim Munter, secretaris
Dick Janse, penningmeester


Ineke Dekker, lid
Arie Pinxteren, lid
Marianne Ketting-van der Goot, lid

 

Beloningsbeleid;

Bestuurders ontvangen voor de door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. Onder beloning wordt niet verstaan: een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten.


Vacatiegeld is niet van toepassing. 


Op de medewerkers is de CAO voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening van toepassing.


De stichting ontvangt subsidie van de gemeente Schouwen-Duiveland. Daarnaast zal de stichting andere inkomsten zien te verwerven.

Dementie bij jou in de buurt. Wat moet je doen

bij het signaleren van iemand met dementie

Dementievriendelijk SD